27 خرداد، روز بیابان زدایی گرامی باد
27 خرداد، روز بیابان زدایی گرامی باد