آیا پاسخگویی به استعلامات اراضی به صورت الکترونیکی انجام می شود؟
بله
<< <<