فرم ارسال شکایت - مشخصات مسئولین واحد بازرسی اداره
1. آقای اسماعیل آقاجانلو - مشاور مدیر کل و مسئول بازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 2. آقای سعید ولیخانی - کارشناس بازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

موضوع شکایت: 
واحد مرتبط: 
شرح موضوع شکایت:
شماره تماس (اختیاری):


واحد بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل


 (حروف و يا اعداد مشاهده شده را وارد نماييد)