اظهار نظر پیرامون خدمات ارائه شده از سوی اداره کل


تا چه حد از خدمات ارائه شده از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان راضی هستید؟

عنوان خدمت: 
مسئول ارائه کننده خدمت (در صورت تمایل قید فرمائید):


با تشکر


 (حروف و يا اعداد مشاهده شده را وارد نماييد)