بازدید معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری (رئیس کارگروه حوزه آبخیز قزل تپه)
بازدید حوزه آبخیز قزل تپه 1
بازدید حوزه آبخیز قزل تپه 2
بازدید حوزه آبخیز قزل تپه 3
بازدید حوزه آبخیز قزل تپه 4
بازدید حوزه آبخیز قزل تپه 5