جلسه مشترک میراث فرهنگی در فرمانداری سلطانیه
جلسه1
جلسه2
جلسه3