نشست هم اندیشی مدیر کل و... با خبرگزاری ایرنا در آستانه هفته منابع طبیعی
نشست هم اندیشی1
نشست هم اندیشی2
نشست هم اندیشی3
نشست هم اندیشی4
نشست هم اندیشی5
نشست هم اندیشی6