نشست خبری مدیر کل و... با اصحاب رسانه در آستانه هفته منابع طبیعی
اصحاب رسانه1
اصحاب رسانه2
اصحاب رسانه3
اصحاب رسانه4
اصحاب رسانه5
اصحاب رسانه6