دیدار با فرماندار طارم و بررسی مسائل تخریب و تصرف اراضی ملی
دیدار1
دیدار2
دیدار3
دیدار4