دیدار استاندار زنجان با رئیس سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور