حوزه آبخیز شهری قیدار - عالی قاپو
حوزه آبخیز شهری قیدار - عالی قاپو