بازدید معاون عمرانی استاندار از پروژه آبخیز ذاکر
بازدید معاون 1
بازدید معاون 2
بازدید معاون 3
بازدید معاون 4
بازدید معاون 5