فرایند واگذاری طرح مرتعداری


تاریخ اصلاح 1/7/93

اصلاح ،ارتقاء وبهبود وتعیین استاندارد انجام فرآیند واگذاري طرحهاي مرتعداري

 

رديف

موضوع فعاليت / خدمات

واحد مجري

مقررات مورد عمل

مراحل انجام كار

مدت زمان انجام کار (روز)

مدارك وفرمهاي موردنياز

1

 

 

 

واگذاري طرحهاي مرتعداري

 

 

 

اداره مرتع

طرح مرتعداری

 

1-      درخواست متقاضی(نماینده طرح)

2-      تنظيم قرارداد اجرا در اداره كل

3-      ارسال به دفترخانه براي ثبت دفتر

4-   امضا اسناد از طرف اداره كل ومجري طرح

 

 

1 روز

3 روز

5 روز

1 روز

طرح مرتعداري مصوب

 

چاپ | ارسال به ديگران |