پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - فرآیند خدمت استعدادیابی اراضی ملی
فرآیند خدمت استعدادیابی اراضی ملی

/UploadedFiles/XFiles/zanjan/downloadable files/forms- estedadyabi.pdf 

فرآینداستعدادیابی وتخصیص اراضی مستعد (تاریخ بازنگری :‌ شهریور 94)

موضوع فعالیت

واحد مجری

مقررات مورد عمل

مراحل انجام کار

مدت زمان انجام کار

مدارک و فرم های مورد نیاز

استعدادیابی و تخصیص اراضی مستعد

اداره استعدادیابی و بهره برداری

 از اراضی

دستورالعمل مربوط به ضوابط و شرایط واگذاری حق بهره برداری از اراضی ملی و دولتی موضوع مواد 31 و 32 آئین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/59 شورای انقلاب و دستورالعمل ضوابط و شرایط شناسایی ،استعدادیابی،تعیین کاربری و تخصیص اراضی ابلاغی به شماره 38536/1/85 مورخه 13/6/85 معاون وزیر و رئیس سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور و دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی ابلاغی به شماره 11515/020 مورخ 19/4/85

بررسی نام و مدارک واصله از سوی مرجع استعلام کننده در خصوص درخواست زمین شخص متقاضی و تنظیم و ارسال نامه به اداره شهرستان مربوطه

3 ساعت

استعلام  مرجع استعلام کننده به همراه نقشه utm محل مورد درخواست

بازدید از محل توسط کارشناس اداره منابع طبیعی شهرستان و تکمیل مدارک مربوطه

2روز

فرمهای استعدادیابی و فرمهای صورت وضعیت عرصه و نقشه اجرای مقررات

مکاتبه با کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی در صورت مثبت بودن نظریه و بازدید کارشناس مربوطه از اراضی مورد درخواست

خارج از اختیارات اداره کل (مرکز تحقیقات)

نقشه utm

رعایت طرح تعادل دام و مرتع

در اختیار متقاضی

(تا یک هفته)

 

ارسال نامه نهایی به اداره کل

یک روز

 

جمع آوری نامه های واصله و تنظیم صورتجلسات مربوطه

2روز

 

طرح موضوع در کمیسیون های شناسایی و تخصیص عرصه

خارج ازاختیار دستگاه

 

صدور مجوز و تخصیص عرصه به مرجع استعلام کننده

یک روز

 

چاپ | ارسال به ديگران  |