فرایند بیمه مراتع

اصلاح ،ارتقاء وبهبود وتعیین استاندارد انجام فرآیند بيمه مراتع

 

 

رديف

موضوع فعاليت / خدمات

واحد مجري

مقررات مورد عمل

مراحل انجام كار

مدت زمان انجام کار (روز)

مدارك و فرمهاي موردنياز

1

 
 

بيمه مراتع

اداره مرتع با همكاري بانك كشاورزي

طرحهاي مرتعداري مصوب ييلاقي - قشلاقي

1-برآوردميزان علوفه خشك در هكتار زمان تنظيم قرارداد طبق طرح

2- اخذ 32% از هزينه توسط مجري و 68%توسط بانك

3-تنظيم قرارداد كه براي يكساله معتبر است

3روز

 

3روز

2روز

1-طرح مرتعداري مصوب

2-تنظيم قرارداد

3- تعيين ميزان علوفه

 

چاپ | ارسال به ديگران |