پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - فرآيندهاي كاري
 
فرآيندهاي كاري

مراحل فرآیند پاسخ گویی به استعلام

1.       ورود استعلام به شهرستان محل وقوع ملک

2.       ارائه مدارک و مستندات ملک

3.       بررسی سوابق اجرایی پلاک

4.       بازدید و معاینه محل

5.       جانمایی نقشه محل بر نقشه منابع طبیعی و تهیه صورت جلسه بازدید

6.       پاسخ به مراجع استعلام کننده

 

 

مراحل فرآیند پیشگیری و اطفاء حریق

1.       دریافت گزارش از طریق تلفن 09696

2.       ثبت مشخصات گزارش دهنده 

3.       ارسال گزارش به شهرستان مربوطه 

4.       اعزام اکیپ به منطقه مورد نظر

5.       تهیه گزارش در مورد وضعیت حریق

6.       اعزام نیرو و انجام عملیات

7.       نقشه برداری از محل آتش سوزی و تعیین مساحت دقیق

8.       بررسی علت آتش سوزی و تعیین خسارت وارده

9.       تهیه فرم گزارش تکمیلی و ارسال آن به یگان حفاظت  

 

 

مراحل فرآیند پیشگیری و اطفاء حریق

1.       پیش آگاهی و مطالعه منطقه 

2.       استعداد منطقه و بروز حریق 

3.       دریافت گزارش حریق 

4.       اعزام به منطقه با همکاری اداره کل و شهرستان 

5.       اعلام به سازمانها و ارگانهای دولتی

 

 

مراحل فرآیند کنترل و پیشگیری و مبارزه با آفات و بیماری های درختان جنگلی و گیاهان مرتعی

1.       انجام عملیات پیش آگاهی 

2.       بازدید از جنگلها ومراتع و شناسایی آفات و بیماریهای موجود در منطقه  

3.       برآورد مساحت منطقه آلوده در صورت وجود آفات و تخمین شدت آلودگی  

4.       انجام عملیات کنترل شامل تهیه طرح – تایید در کمیته فنی استان – تامین اعتبار

5.       عقد قرار داد با پیمان کار مجری طرح 

6.       بازدید و نظارت بر اجرای طرح

7.       پاکسازی مجدد و تکمیل عملیات پیشگیری 

 

 

مراحل فرآیندتوزیع نهال

1.       دریافت درخواست نهال از طرف متقاضی  

2.       دستور رییس وثبت در دبیرخانه   

3.       بازدید اولیه از عرصه  

4.       تشکیل پرونده پس از تایید عرصه 

5.       صدور حواله نهال در شهرستان  

6.       تایید حواله دریافت نهال در اداره کل

7.       تحول نهال در نهالستان   

 

 

مراحل انجام کار تسهیلات بانکی

1.       دریافت تقاضای وام از متقاضی توسط ادارای منابع طبیعی شهرستانها

2.       بررسی توجیهات فنی و اقتصادی توسط ادارات منابع طبیعی شهرستانها

3.       ارسال تقاضا با ذکر کلیه مشخصات متقاضی و گزارش بررسی انجام شده به اداره فنی ذیربط در اداره کل

4.       بررسی نظریه اداره منابع طبیعی شهرستان توسط اداره فنی ذیربط و ارسال به واحد تسهیلات بانکی طرح و برنامه

5.       بررسی نهایی توسط واحد تسهیلات بانکی و ارسال طرح به مراجع ذیصلاح

6.       اخذ طرحهای مصوب از مراجع مذکور توسط واحد طرح و برنامه و اعلام به اداره منابع طبیعی شهرستانها و ادارات فنی ستادی

7.       اعلام متقاضی و معرفی به بانک عامل محل توسط اداره منابع طبیعی شهرستان

8.       مراجعه متقاضی به بانک عامل در شهرستان و انجام امور بانکی

9.       پیگیری جذب به موقع تسهیلات و نظارت بر حسن اجرای طرح توسط اداره منابع طبیعی شهرستان،اداره فنی ستادی وواحد تسهیلات بانکی طرح و برنامه

 

 

مراحل و مدارک مورد نیاز ممیزی مرتع

1-      منابع طبیعی شهرستان مراتعی را که ممیزی نشده اند و یا مورد تجدید نظر قرار می گیرند از اداره کل درخواست آگهی می نماید.(بشرط داشتن اجرای کامل مقررات ماده 56 و...)

2-      صدور آگهی ممیزی توسط اداره کل و ادارات شهرستان

3-      تحویل آگهی به دامداران و مرتعداران توسط ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانها.

4-      صدور ابلاغ برای اعضاء هیئت ممیزی مراتع توسط اداره کل منابع طبیعی استان.

5-      حضور هیئت ممیزی(در زمان تعیین شده در آگهی ممیزی) در مراتع.

6-      ثبت نام از دامداران و مرتعداران مدعی دریافت مدارک مثبته از آنها.

7-      تحقیق از دامداران و مرتعداران هم جوار(در صورت نیاز) جهت تشخیص ذیحق بودن یا نبودن دامداران متقاضی.

8-      تعیین محدوده مراتع و پیاده نمودن آن بر روی نقشه 1:50000 هوائی منطقه و تائید آن توسط دامداران مراتع همجوار.

9-      بررسی وضعیت پوشش گیاهی مراتع و تعیین وضعیت و ظرفیت مراتع و تعیین فصل و مدت بهره برداری از مراتع براساس شرایط اقلیمی منطقه.

10-   تکمیل شناسنامه مرتع و فرمهای مربوطه برابر دستورالعمل موجود.

11-   ارسال پرونده تکمیل شده به اداره کل جهت بررسی و تائید نهایی.

12-   صدور پروانه مرتعداری برای دامداران ذی حق شناخته شده برابر دستورالعمل .

13-   در صورت رسیدن اعتراض پس از ممیزی به مدت یک فصل چرائی (یکسال) پرونده در کمیسیون بند 42 مطرح و تعیین تکلیف می شود.

14-   در صورت استمرار اعتراضات پس از یکسال به ممیزی مرتع پرونده از طریق کمیسیون بند 49 پیگیری و تعیین تکلیف خواهد شد.

15-   و در نهایت در صورت عدم رعایت مفاد پروانه چرا و شرایط خاص دیگری (برابر دستورالعمل) پروانه چرا قابل ابطال شدن می باشد.

 

 

مراحل و مدارک مورد نیاز ممیزی مرتع (تنسیق مراتع و شناسایی دامداران ذیحق)

1.       منابع طبیعی شهرستان مراتعی را که ممیزی نشده اند و یا مورد تجدید نظر قرار می گیرند از اداره کل درخواست آگهی می نماید.

2.       صدور آگهی در صورتیکه منع قانونی اجرای کامل مقررات ماده 2 نداشته باشد.

3.       تحویل آگهی به دامداران و اخذ رسید توسط منابع طبیعی شهرستان.

4.       اعزام هیئت ممیزی به مراتع،جهت مراجعه دامداران به آنها.

5.       تکمیل فرم شماره 1 ممیزی(درخواست صدور پروانه چرا) توسط متقاضیان به طور جداگانه و ارائه مدارک مستند مبنی بر داشتن سوابق چرا.

6.       تکمیل فرم شماره 2 (تعیین نماینده دامداران) توسط هیئت.

7.       تکمیل فرم شماره 3 (استعلام و تحقیقات محلی) توسط هیئت.

8.       تکمیل فرم شماره 4 (تعیین محدوده مرتع و ترسیم کروکی با اقتباس از نقشه های 1:50000)

9.       تکمیل فرم شماره 5 (تعیین نماینده وارث دامدار متوفی صاحب پروانه)

10.   تنظیم گزارش تعیین وضعیت و ظرفیت مرتع توسط کارشناس مرتع عضو هیئت.

11.   بررسی و مطالعه مدارک و سوابق موجود در خصوص مرتع مورد آگهی و دامداران آن و تنظیم صورتجلسه و نظریه هیئت ممیزی در قالب فرم شماره 6.

12.   تنظیم شناسنامه مرتع توسط هیئت ممیزی و اعلام دامداران ذیحق.

13.   تکمیل و ارسال پرونده به اداره کل جهت تائید.

14.   بررسی رای و نظریه هیئت توسط اداره مرتع اداره کل (در صورت نیاز به اصلاح به هیئت عودت داده شود)

15.   ارائه دو قطعه عکس و تصویر شناسنامه متقاضی به اداره مرتع.

16.   صدور کارت پروانه چرا پس از یک سال از سپری شدن از حکم هیئت توسط اداره کل.

17.   طی مدت یک سال در صورتیکه دامدار نظریه هیئت اعتراض داشته باشد کتباً خود را به هیئت ممیزی شهرستان تحویل می دهند.

18.   پرداخت عوارض قانونی حق علفچری (ماده 47) توسط دامداران به شماره حساب 2174213704007 بانک ملی مرکزی به نام درآمدهای عمومی منابع طبیعی استان کرمانشاه و ارائه قبض آن به شهرستان مربوطه.

19.   تحویل پروانه مرتعداری به دامداران مراتع عشایری و شوراهای اسلامی روستا.

20.   پس از صدور و تحویل پروانه مرتعداری هیچگونه اعتراضی در استان قابل رسیدگی نخواهد بود و در صورت اعتراض به موارد فوق جهت اظهار نظر به کمیسیون ماده 42 و ماده 49 به اداره کل منابع طبیعی استان به سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور ارسال خواهد شد.

 

 

مراحل و مدارک مورد نیاز تهیه و واگذاری طرحهای مرتعداری

1.       شرط لازم جهت تهیه طرحهای مرتعداری،انجام ممیزی و اجرای مقررات ماده 2 مرتع مورد نظر می باشد.

2.       حضور کارشناس در محل و صحبت با دامداران ذینفع،تنظیم پرسشنامه توسط دامداران.

3.       ترسیم نقشه با مقیاس 1:10000 با اقتباس از نقشه هوائی با مقیاس 1:50000 به منظور تهیه نقشه های تیپ بندی و برنامه ریزی و بهره برداری.

4.       مطالعه منطقه شامل (تعیین تیپ گیاهی منطقه – وضعیت و ظرفیت مرتع – مسائل اقتصادی و اجتماعی – تعیین برنامه اجرائی و برآورد اعتبار مورد نیاز).

5.       پرداخت حق علفچری موضوع ماده ماده 47.

6.       تدوین کتابچه و ارسال به اداره کل.

7.       بررسی طرح توسط اداره مرتع و تصویب در کمیته فنی.

8.       ارسال طرح به اداره استعدادیابی به منظور طرح در کمیسیون استعدادیابی.

9.       معرفی مجریان طرح به تعاون در صورت درخواست تشکیل تعاونی توسط اداره کل.

10.   معرفی مجریان منفرد یا تعاونیهای مرتعداری به دفترخانه جهت اخذ سند.

11.   معرفی به بانک در صورت درخواست تسهیلات بانکی

12.   اجرای طرح توسط متقاضی،تحت نظر کارشناس منابع طبیعی شهرستان

 

 

مدارک مورد نیاز جهت تهیه طرحهای مرتعداری

1.       درخواست کتبی دامدار

2.       نقشه مسطحاتی محدوده عرفی

3.       تایید محدوده عرفی توسط دامداران همجوار.

4.       فتوکپی شناسنامه و کارت پایان خدمت.

5.       تحویل کارت مرتعداری

6.       درخواست کتبی در صورت تمایل به تشکیل تعاونی

7.       ارائه قبض پرداخت علفچری

 

 

رسیدگی به شکایات و اعتراض متقاضیان صدور پروانه چرا

1.       در صورتیکه بعد از تحویل پرونده به اداره کل اشخاص به نحوه اقدامات اکیپ ممیزی تا یکسال از زمان ممیزی اعتراض داشته باشند می توانند اعتراض خود را به کمیسیون بند 42 دستور العمل ممیزی مرتع مستقر در اداره کل با ارائه مدارک مثبته توسط متقاضی تحویل تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

2.       در صورت عدم وصول اعتراض پس از یک سال از اعلام گزارش اکیپ ممیزی به اداره کل عملاً اقدامات هیئت ممیزی تائید شده محسوب و مرتع دارای پروانه مرتعداری (پروانه چرا)تلقی می گردد.

3.       در صورت وصول اعتراض پس از این مرحله ،هیئت مندرج در بند 42 حق رسیدگی را نداشته و موضوع باید در کمیسیون بند 49 و دستورالعمل ممیزی مراتع و مطرح اتخاذ تصمیم گردد.

4.       پس از صدور پروانه مرتعداری (پروانه چرای دام) مرجع رسیدگی به اعتراضات،از اقدامات هیئت های ممیزی،کمیسیون بند 49 که مرکب از نمایندگان دفتر فنی مرتع،دفتر حقوقی و بازرسی سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری نماینده اداره کل می باشد مورد رسیدگی قرار می گیرد.تصمیم کمیسیون فوق برای اداره کل قطعی و لازم الاجرا می باشد.

5.       در صورتیکه افراد به نظریه کمیسیون بند 49 اعتراض داشته باشند می توانند از طریق دیوان عدالت اداری و موضوع اعتراض خود را پیگیری نمایند.اعتراض به نظریه کمیسیون بند 49 مانع از اجرای آن نخواهد بود.
چاپ | ارسال به ديگران  |